Home   Πартньори   National Research Network Association (NRN Association)

National Research Network Association (NRN Association)

Сдружение Национална изследователска мрежа (Сдружение НИМ) е регистрирано съгласно българското законодателство като сдружение с нестопанска цел в публична полза. Сред основателите на сдружението са някои от най-големите български университети, Българската академия на науките, Министерството на транспорта и съобщенията. Към момента организацията обединява 25 висши училища, както и Министерството на образованието и науката, където е и официалният адрес на сдружението.

Сдружението работи за постигането на целите си чрез създаване и поддръжка на виртуални пространства (интернет портали) за обмен на идеи и информация между членовете му, както и с други социални групи, които използват иновативни технологии; подпомага участието на българските изследователи, учени, преподаватели и студенти, както и отделни висши учебни заведения в проекти и инициативи за развитието на информационните технологии в България и чужбина; организиране и провеждане на образователни курсове, Интернет семинари и обучения, включително и дистанционно за различни социални групи; подпомага образованието и квалификацията на ученици, студенти и докторанти в сферата на информационните технологии; извършва техническа, административна и финансова оптимизация на свързаността на научни и академични организации към световните изследователски мрежи; осигурява подкрепа на училища и образователни институции, които предлагат ИКТ обучение; организира и провежда образователни семинари, конференции, симпозиуми, изложения и други събития с цел стимулиране развитието и организиране представянето и практическо приложение на авангардни компютърни и информационни технологии и мултимедийни информационни услуги; консултантски услуги относно технологични решения в ИКТ проекти, както и участие в национални и международни инициативи, които целят развитието на информационните технологии в европейските страни.

В рамките на проект E-STEP ще участва в развитието на партньорства с външни организации и агенции, които подпомагат инициативи за по-засилено участие на родителите в учебния процес, осигурявайки необходимите услуги, подкрепа и ресурси на училища, общини и семейства. Сдружението ще подпомогне за увеличаването на участието на родителите в учебния процес. Гарантира широк достъп до образователни общности с цел внедряване, разпространяване на информация и най-вече с цел използване на резултатите от проекта. Сдружението също така ще окаже подкрепа на училищата да задържат родителската ангажираност към учебния процес при преодоляване на честно срещаните предизвикателства при ангажиране и запазване на родителския интерес към образованието на децата си. Сдружение НИМ има значителен опит в участието в съвместни европейски проекти, както и опит в областта на иновативни педагогически практики чрез използването на информационни технологии.