Home   Πартньори   Universal Learning Systems (ULS)

Universal Learning Systems (ULS)

Universal Learning Systems (ULS) е международна консултантска фирма, специализирана в научните изследвания, образованието, обучението и управлението на проекти. ULS изпълнява проекти за редица клиенти в секторите на образованието, развитието и управлението. Базирана в Ирландия, ULS има също така офиси в Прага, Единбург, Амстердам, Хелзинки и Чикаго. Фокусът ULS е в областта на професионално развитие с акцент върху обучението, базирано на работа. ULS работи в Ирландия, Европа и Съединените щати с широк кръг от клиенти: университети, отворени образователни институции, училища, работодатели и обществени сдружения. Тя има специфичен опит в обучението чрез трансформиращо образование, електронно обучение, разнообразие, интеркултурни връзки, имиграцията, разрешаване на конфликти и стратегическо управление. ULS има богат опит в популяризирането на образователните иновации. Тя работи в тясно сътрудничество със заинтересованите страни в сферата на образованието, образованието за възрастни и мрежите на работодателите. ULS има конкретен опит със следдипломни инициативи за дистанционно обучение в областта на управлението на промените и устойчиво професионално развитие. Организацията участва активно в инициативи свързани с обучението, базирано на работа, целящо развитието на служителите и подобряване на техните компетенции. ULS се фокусира върху про-активно стратегическо планиране за иновативно обучение и активно участва в широка гама от проекти. ULS има водеща роля в дистанционното обучение и иновативните мрежи за е-обучение в ЕС. ULS има конкретен опит в оценяването на проектите и осигуряване на качеството. ULS е разработила широка гама от курсове за електронно обучение в секторите на сигурността и фармацията във Финландия съвместно със своя партньорска компания – ChangeLearning. ULS има опит в работата с училища за повишаване на ангажираността на учители, общество и родители. ULS разработва обучения свързани с защита на човешките права и различието за провеждане на обучения в полицейските колежи в Ирландия и Европа. Д-р Брус от ULS е член на Нов форум по сигурността (the New Security Forum) в Берлин и Garda National Diversity Strategy Board в Ирландия. ULS има специфичен опит в изследвания, ръководене на проекти и иновативни инициативи по отношение на миграцията, интеркултурните обучения и разрешаването на конфликти – със силно присъствие в разработването на програми за Косово, Босна, Каталуния, Румъния и Северна Ирландия. ULS има също значително участие в образователни и обучителни проекти свързани с основни права и управление на различията. ULS е академичен съветник за програмите свързани с конфликт на интереси при Expac в Северна Ирландия и работи по новата програма Future Resolutions program, разработена от Expac и одобрена от Queens University в Белфаст. ULS е член на Асоциацията за исторически диалог и изследвания (Association for Historical Dialogue and Research) в Кипър. Разработвала и е провеждала обучителни програми за преодоляване на конфликтите (включително умения за медиация) на клиентски агенции в цяла Северна Ирландия и граничните области на републиката. Текущите проекти включват :

• Иновативни обучителни интервенции за миграцията и социална адаптация

• Равенство, човешки права и разнообразни обучения на полицейските части (Ирландия, Норвегия, Великобритания)

• Изследвания върху резултатите на пазара на труда за етническите малцинства във Финландия.

• Следвоенни конфликтни трансформиращи обучения в Северна Ирландия

• Обучения по развитие на професионалната рехабилитация в Румъния, България и Унгария

• Постконфликтни програми за ветерани (VET programs) в Косово и Босна

• Следдипломни курсове за рехабилитация на персонала ( САЩ, Ирландия)

• Образователни курсове, базирани на ИКТ и използване на дигитални хранилища

• Програми за частния и публичния сектор за управлението на многообразието

• Учене основано на компетенциите (Гърция)

• Интер-етнически обучения и разрешаване на конфликти ( Кипър и Гърция)

ULS базира своята работа върху идентификацията и разработването на възможности за иновативно компетентно учене с цел преодоляване на бъдещи предизвикателства. Усвояването на иновативни решения с модерни технологии и тяхното прилагане в обучението се е превърнало в основен фокус за проектите на ULS в последните. Участието на ULS в EDEN в най-голяма степен е да позволи да се развият компетенции с цел преодоляване на разпокъсаността на знания и ползването на най-добрите практики около творческото обучение. Чрез експертизата си по миграционни и интеркултурни проблеми ULS е развила доказани обучителни методи и насоки, основани на индивидуално и групово учене и нужди за развитие – особено във време на социално-икономически кризи. ULS е взела участие в подготовката и изпълнението на Globe Project в Ирландия (2009-10) за Цялостната ирландска програма за родители имигранти (All-Ireland Program for Immigrant Parents). Главният проблем в подготовката на гражданите за предизвикателството да живееш в глобализиран пазар на труда е подобряване на ангажираността чрез участие. Главният фокус на интерес на ULS е подпомагане на участието на всички заинтересовани страни чрез развитие на универсалните ключови компетентности, повишена ИКТ подкрепа и адаптивност в посрещане на нуждите на неизменно променящото се европейско общество. ULS е провело проучване за Властите по равенството (Equality Authority), Atlantic Philantropies и Властите по обучение и заетост на Ирландия (Training and Employment Authority of Ireland) специално по отношение на заетостта, стандартите, добрите практики и пазара на труда и резултатите при маргинализираните групи. ULS също така FÁS commissioned Bruce Report (2005) за професионалните навици на наркозависими в Ирландия. ULS е дългогодишен член на Европейската мрежа за дистанционно обучение и е-обучение (European Distance and E-Learning Network), Ирландския институт за обучение и развитие (Irish Institute of Training and Development), Националния съвет за рехабилитация и обучение (National Council for Rehabilitation Education) и Съвета за рехабилитация и обучение (Council on Rehabilitation Education). ULS основно участва в развитието на иновативното обучение, трансформацията на училищната система и засилващото се използване на ИКТ в училище и е национален координатор на европейския Open Discovery Space проект за Ирландия.