Home   Εταίροι   Universal Learning Systems (ULS)

Universal Learning Systems (ULS)

Το ULS είναι μια διεθνής εταιρεία συμβούλων που ειδικεύεται στην έρευνα, την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη διαχείριση έργων. Η έδρα του ULS είναι στην Ιρλανδία, αλλά έχει επίσης γραφεία στην Πράγα, το Εδιμβούργο, το Άμστερνταμ, το Ελσίνκι και το Σικάγο. Το ULS επικεντρώνεται στην επαγγελματική εξέλιξη με ιδιαίτερη έμφαση στη εκμάθηση βάσει εργασίας. Το ULS λειτουργεί στην Ιρλανδία, την Ευρώπη και τις Ηνωμένες Πολιτείες με ένα ευρύ φάσμα πελατών: πανεπιστήμια, ανοιχτά εκπαιδευτικά ιδρύματα, εργοδότες και κοινωνικές οργανώσεις. Έχει ιδιαίτερη εμπειρία στη εκμάθηση αναφορικά με τη μεταμορφωτική εκπαίδευση , το e-learning, την ποικιλομορφία, τη διαπολιτισμικότητα, τη μετανάστευση, την επίλυση συγκρούσεων και τη στρατηγική διαχείριση. Το ULS έχει μακρά εμπειρία στην προώθηση της εκπαίδευσης και της χρήσης της καινοτομίας στην εκμάθηση. Συνεργάζεται στενά με ενδιαφερόμενους φορείς της κοινότητας, με την εκπαίδευση ενηλίκων και με τα δίκτυα εργοδοτών. Το ULS έχει ιδιαίτερη εμπειρία σε πρωτοβουλίες στην εξ’ αποστάσεως μεταπτυχιακή εκπαίδευση, στη διαχείριση των αλλαγών και την αειφόρο επαγγελματική εξέλιξη. Κυρίως συμμετέχει σε πρωτοβουλίες που αφορούν την εκμάθηση στο χώρο εργασίας με σκοπό τη προώθηση της εξέλιξης των εργαζομένων και των ικανοτήτων τους. Το ULS εστιάζει στον ενεργό στρατηγικό σχεδιασμό για την καινοτόμο εκμάθηση και συμμετέχει ενεργά σε ένα ευρύ φάσμα έργων αξιολόγησης και διασφάλισης ποιότητας. Έχει ηγετικό προφίλ στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση στην ΕΕ και στα δίκτυα καινοτομίας e-learning. Το ULS έχει αναπτύξει ένα ευρύ φάσμα μαθημάτων e-learning στους τομείς της ασφάλειας και φαρμακευτικής στη Φιλανδία, όπου εδρεύει σε συνεργασία με την συνεργαζόμενη εταιρεία “ChangeLearning”. Το ULS έχει εμπειρία από συνεργασία με σχολεία για την ανάπτυξη επαυξημένης εμπλοκής εκπαιδευτικών, κοινοτήτων και γονέων. Το ULS έχει υλοποιήσει την κατάρτιση στα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα στις αστυνομικές σχολές της Ιρλανδίας και Ευρώπης. Ο Δρ. Bruce από το ULS είναι μέλος του Φόρουμ για τη Νέα Ασφάλεια στο Βερολίνο και του Garda Εθνικού Στρατηγικού Συμβουλίου για τη Διαφορετικότητα στην Ιρλανδία. Το ULS έχει ιδιαίτερη εμπειρία στην έρευνα, τη διαχείριση έργων και καινοτόμων πρωτοβουλιών για τη μετανάστευση, τη διαπολιτισμική κατάρτιση και το μετασχηματισμό συγκρούσεων- μέσω ενός καλού ιστορικού υλοποίησης έργων στο στο Κόσοβο, Euzkadi, της Βοσνίας, της Καταλονίας, της Ρουμανίας και της Βόρειας Ιρλανδίας. Το ULS έχει επίσης αναλάβει σημαντικά έργα εκπαίδευσης και κατάρτισης σχετικά με τα θεμελιώδη δικαιώματα και τη διαχείριση της διαφορετικότητας. Το ULS είναι Ακαδημαϊκός Σύμβουλος του προγράμματος ” Conflicts of Interest” που παρέχεται από την Expac στη Βόρεια Ιρλανδία και παρέχει το νέο πρόγραμμα “Future Resolutions” που αναπτύχθηκε από την Expac και επικυρώνεται από το “Queens University Belfast”. Το ULS είναι μέλος του “Historical Dialogue and Research” στη Κύπρο. Έχει σχεδιάσει και υλοποιήσει το πρόγραμμα κατάρτισης μετασχηματισμού των συγκρούσεων (συμπεριλαμβανομένων των διαμεσολαβητικών δεξιοτήτων) σε οργανισμούς-πελάτες σε όλη τη Βόρεια Ιρλανδία και στις παραμεθόριες κομητείες της Δημοκρατίας. Τα τρέχοντα έργα περιλαμβάνουν:

• Καινοτόμες παρεμβάσεις μάθησης στον τομέα της μετανάστευσης και της κοινωνικής ένταξης

•Κατάρτιση αστυνομικών υπηρεσιών (Ιρλανδία, Νορβηγία, Ηνωμένο Βασίλειο) για την ισότητα, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τη διαφορετικότητα.

• Έρευνα των εκβάσεων στην αγορά εργασίας για τις εθνικές μειονότητες στη Φινλανδία.

• Πρόγραμμα κατάρτισης για τον μετασχηματισμό συγκρούσεων μετα-πολεμικά στη Βόρεια Ιρλανδία.

• Ειδίκευση στην επαγγελματική αποκατάσταση στη Ρουμανία, τη Βουλγαρία και την Ουγγαρία.

• Δημοσίευση “VET” προγραμμάτων στη Βοσνία και στο Κόσοβο.

• Επιμορφωτικά μαθήματα για την επαγγελματική αποκατάσταση

• Σχεδιασμός κατάρτισης με ΤΠΕ χρησιμοποιώντας ψηφιακά αποθετήρια.

• Προγράμματα διαχείρισης της διαφορετικότητας για τον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα.

• Εκπαίδευση βάσει ικανοτήτων στα σχολεία (στην Ελλάδα).

• Έρευνα και κατάρτιση για τις συγκρούσεις μεταξύ εθνοτήτων ( Κύπρος & Ιρλανδία).

Το ULS βασίζει τις εργασίες του στον προσδιορισμό και στην ανάπτυξη της καινοτομικής εκμάθησης για την αντιμετώπιση των μελλοντικών προκλήσεων. Συλλαμβάνοντας αυτή την καινοτομία έχει γίνει ένα βασικό σημείο εστίασης για τα έργα του ULS τα τελευταία χρόνια γύρω από προηγμένες τεχνολογίες και την εφαρμογή τους στις μαθησιακές ανάγκες του ανθρώπου. Η εμπλοκή του ULS στο EDEN στο υψηλότερο επίπεδο έχει δώσει την ικανότητα για ανάπτυξη των ικανοτήτων στην αντιμετώπιση του κατακερματισμού της γνώσης και βέλτιστων πρακτικών γύρω από την δημιουργική εκμάθηση. Η προσαρμογή σε διάφορα περιβάλλοντα μάθησης και δομές. Μέσα από την εμπειρία στην μετανάστευση και διαπολιτισμικότητα, το ULS έχει αναπτύξει ισχυρές μεθόδους κατάρτισης και οδηγίες με βάση τις ατομικές ανάγκες εκμάθησης και εξέλιξης – ιδιαίτερα σε μια εποχή κοινωνικό-οικονομικής κρίσης. Το ULS συνέβαλε στο σχεδιασμό και την υλοποίηση του έργου “Globe Project” στην Ιρλανδία(2009-10) για το πρόγραμμα “All-Ireland Program” για τους Γονείς-Μετανάστες. Ένα βασικό θέμα στην προετοιμασία των πολιτών για τις προκλήσεις της ζωής και της παγκοσμιοποιημένης αγοράς εργασίας είναι η βελτίωση της εμπλοκής μέσω της συμμετοχής. Ένα βασικό στοιχείο που ενδιαφέρει το ULS είναι η αξιοποίηση της συμμετοχής πολλών ενδιαφερομένων μερών, μέσω της ανάπτυξης των εγκάρσιων βασικών ικανοτήτων, της ενισχυμένης υποστήριξης χρήσης των ΤΠΕ και της σχετικής προσαρμοστικότητας στην κάλυψη των αναγκών της ριζικά μεταβαλλόμενης Ευρωπαϊκής κοινωνίας. Το ULS διεξήγαγε έρευνα για την Αρχή Ισότητας “Atlantic Philantropies” και για την “Training and Employment Authority of Ireland (FÁS)” με ειδική αναφορά στην απασχόληση στον τομέα της πρόνοιας, στα πρότυπα, στις βέλτιστες πρακτικές και στα αποτελέσματα στην αγορά εργασίας για περιθωριοποιημένες ομάδες. Το ULS έχει υλοποιήσει την “Bruce Report (2005)” η οποία είχε ανατεθεί από την “FÁS” που αφορά επαγγελματικές παρεμβάσεις για τα άτομα που κάνουν κατάχρηση ουσιών στην Ιρλανδία. Το ULS είναι ένα μακροχρόνιο μέλος του δικτύου “European Distance and E-Learning Network”, του “Irish Institute of Training and Development”, του “National Council for Rehabilitation Education” και του “Council on Rehabilitation Education”. Το ULS διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην ανάπτυξη των καινοτόμων εκπαιδευτικών συστημάτων και της ενισχυμένης χρήσης των ΤΠΕ στα σχολεία και είναι ο Εθνικός Συντονιστής για την Ιρλανδία του προγράμματος “EU Open Discovery Space “.