Home   Проектът   Работни групи

Работни групи

Работни групи

РГ1: Анализатор на потребителските нужди РГ Лидер: EA Целта на РГ1 е да идентифицира изискванията за структурирането на Обучаващата среда за учители. Това означава, че ще се идентифицират и оценят нуждите от обучение за учителите по професионални умения, както и поведение, което трябва да имат (и евентуално) придобият, за да усвоят ефективно родителския ангажимент в учебните процеси. РГ1 също ще изучава настоящите тенденции в училищата, с по-специален фокус върху практиките за общуване чрез социални мрежи.
РГ2: Структуриране на Обучаващата Среда  РГ Лидер: BCU Основната цел на РГ2 е да се фокусира върху структурирането на програмата на Обучаващата Среда и точките, които следва да бъдат покрити, заедно с наръчници за учители, директори и ИКТ персонал, които обясняват как да се сътрудничи ефективно с родители чрез технологиите за социални мрежи, така, че да се постигнат положителни резултати от ангажирането на родителите в училищните процеси. Задачата ще се базира на резултатите от РГ1.
РГ3: Въвеждане РГ Лидер:  EA Целта на РГ3 е да въвeде обучаващaта програма на „E-STEP“, разработена от РГ2 и активно да ангажира училищния състав в дейности за училищно сътрудничество заедно с родители от участващите  страни, за да се тества ефективността на разработената обучаваща среда. Учители, директори и ИКТ персонал/експерти, които работят в училища от проекта, ще бъдат включени в серия от обучаващи дейности (онлайн обучаващи сесии и конвенционални семинари), които ще бъдат извършени в две фази.
РГ4: Оценяване   РГ Лидер: CTI Целта на тази РГ е да структурира и въведе вътрешните оценителни процедури на проект „E-STEP“, като събере обратна връзка, за да подобри и/или валидира обучаващия подход на проекта. Оценката ще се фокусира върху: 1) Влиянието на разработената обучаваща среда върху учителите (като основна целева група) и върху родителите (като целева група свързана с дейностите по установяване на сътрудничество между учители и родители (РГ3) ) и 2) Качеството на въвеждането/стартирането на процеса на обучение, както и взаимодействието между учители и родители в училищните дейности (РГ3).
РГ5: Разпространение и промоция  РГ Лидер: BM:BF Целта на РГ5 е да промотира и разпространи на широко получените резултати от проекта сред потенциални бенефициенти. Следователно процесите по промоция и разпространение ще се провеждат във всички фази и стратегии от жизнения цикъл на проекта „E-STEP“.
РГ6: Използване на резултатите   РГ Лидер: ULS Целта на РГ6 е да подчертае потенциала за бъдещо използване на резултатите от проекта. Всички дейности, предприети за тази цел ще използват резултатите от проекта като материал за възможно най-широко популяризиране сред потенциални заинтересовани страни: министерства на образованието, учители, образователни институции, родителски организации и педагогически асоциации.
РГ7: Управление на проекта и осигуряване на качеството   РГ Лидер: CTI Целта на РГ7 е да подсигури осъществяването и качеството на резултатите от проекта чрез постоянен мониторинг на дейностите по проекта и тяхното правилно изпълнение, координирането на работния план и оптимално възможното координиране на партньорите. Управлението на проекта цели най-гладкото изпълнение на предложения работен план по отношение на време за представяне на резултатите, временни и крайни резултати, качество и зависимости между работните групи.