Home   Проектът   Целеви групи   Родители

Родители

Родителите получават възможност да повишат своята ангажираност към организирането, подпомагането и наблюдението върху процеса на обучението на техните деца. Затова дигиталните ресурси и инструментите на социалните мрежи ще помогнат на родителите и учителите да си сътрудничат ефективно. Персоналът на училището и проекта подкрепят родителите при използването на предоставените инструменти и услуги, с цел изграждане и укрепване на партньорството между родителите и училището.