Home   Проектът   Цели

Цели

Целта на проектът „E-STEP“ е да повиши ползите от въздействието на ангажирането на  родителите върху учениците. „E-STEP“  цели да постигне това, чрез разработване, прилагане и оценяване на обучаваща програма, целяща да подобри подобни умения при учителите.

Дългосрочните цели са:

Създаване на условия за поддръжка и подобряване на  сътрудничеството между училището и родителите, повишаване на културата на училищата в Европа за значението на родителската ангажираност и предоставяне на лесен за използване уеб инструмент за по-добро партньорство между учители и родители.

Крайната цел на проектът е специализирана обучаваща среда и подкрепящи материали за учители от Европа за:

Как да се подпомагат, ангажират и мотивират родители за използването на системи за социално общуване за да си сътрудничат с учителите.
Разработване на стратегии и инициативи, които учители и директори биха могли да използват, за да общуват по-ефективно с родители и да ги ангажират с помощ при подготовката на техните деца вкъщи и в училище.
Специфични подходи към ръководителите в училищата как да подпомагат учителите си при планирането и ефективното извършване на дейности, които ангажират родителите.

Обучаващата среда ще се поддържа и в бъдеще чрез използването на онлайн обучаващ процес, заедно с набор от инструменти и наръчници за училищния персонал. Този процес ще позволи на учителите да се запознаят с емпиричното знание за ангажираността на родителите, както и да позволи то да се приложи директно в реални ситуации в избрани пилотни училища в Европа.